OMAKOTITALOSUUNNITTELUSTA


SUOMEN ARKKITEHTILIITTO - FINLANDS ARKITEKTFÖRBUND RY SAFA
OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE

Vuonna 1892 perustettu liitto on korkeakoulututkinnon suorittaneiden
arkkitehtien aatteellis-ammatillinen yhdistys. Liitossa
on noin 2600 varsinaista ja yli 600 opiskelijajäsentä.
Suomen Arkkitehtiliiton jäsen (arkkitehti SAFA) on suorittanut
akateemisen loppututkinnon monivuotisten korkeakouluopintojen
päätteeksi. Liiton jäsenvaatimukset vastaavat vuonna
1985 hyväksytyn Euroopan arkkitehtidirektiivin tutkintovaatimuksia.
SAFA edustaa suomalaisia arkkitehteja eurooppalaisessa
yhteistyöelimessä ACE:ssa ja kansainvälisessä arkkitehtiliitossa
UIA:ssa. Kansainvälisten yhteyksien kautta liiton jäsenet välittävät
ja saavat tietoa ja näkemyksiä hyvän ympäristön ja rakennustaiteen
edistämisestä maailmanlaajuisesti.
SAFA avustaa mielellään arkkitehdin valinnassa. SAFAn verkkosivuilla
www.safa.fi on tietoa ja hakupalvelu arkkitehdin löytämiseksi
erilaisiin hankkeisiin.

1 JOHDANTO

Olet päättänyt rakentaa talon, laajentaa tai korjata. Olet tekemässä
suurta päätöstä, joka vaikuttaa päivittäiseen elämääsi
vuosikausia. Asiantuntijoiden käyttäminen auttaa välttämään
virheitä ja varmistaa, että talosi vastaa tarpeitasi.
Rakennuksen suunnittelu on vaativa ja moniosainen tehtävä.
Talon tulee olla kaunis, kestävä ja tarkoituksenmukainen sekä
myös arvonsa säilyttävä vastine sijoitetulle rahalle. Noin 90 %
rakennuskustannuksista lyödään lukkoon jo suunnitteluvaiheessa.
Lisäksi rakennuksen käyttökustannukset esimerkiksi 50
vuoden aikana ovat vielä monikertaisesti suuremmat kuin sen
rakennuskustannukset.
Tämän esitteen on laatinut Suomen Arkkitehtiliitto. Sen tarkoituksena
on ohjata sinua tilaajana hankkimaan suunnittelun
asiantuntija ja työskentelemään hänen kanssaan tehokkaasti.
Kun periaatteenasi on hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ,
toteutatte yhdessä haluamasi talon.

2 KUINKA VALITSET SUUNNITTELIJAN

Suomen Arkkitehtiliitosta saat tietoa ammattitaitoisista suunnittelijoista.
SAFAn verkkosivuilla www.safa.fi on Arkkitehtihaku,
jonka avulla voit etsiä esimerkiksi omalla paikkakunnallasi
toimivia arkkitehteja. Monilla toimistoilla on myös oma wwwsivu.
Suunnittelijoita voi kysyä myös kunnan rakennusvalvonnasta,
joka antaa rakennushankkeeseen ryhtyvälle tietoa puolueettomana
asiantuntijana.
Luonteva tapa aloittaa keskustelu arkkitehdin kanssa on esittää
hänelle rakentamiseen liittyvät tarpeesi. Niiden perusteella arkkitehti
voi tehdä työtarjouksen veloituksetta ja sitoumuksetta.
Tutustumalla arkkitehdin aikaisempiin töihin varmistut suunnittelun
laadusta ja luottamuksellisen yhteistyön edellytyksistä.

3 ARKKITEHTI ON AMMATTILAINEN

Arkkitehdin tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin seitsemän
vuotta ja käsittää monipuolisen teoreettisen koulutuksen
sekä käytännönläheisiä suunnitteluharjoituksia. Tutkinto
valmistaa kokonaisuuden hallintaan sekä rakennussuunnittelu- että
kaavoitustehtävissä ja antaa kelpoisuuden arkkitehdin
tehtäviin myös niissä Euroopan Unionin maissa, joissa ammatti
on auktorisoitu ja suojattu.
Arkkitehdilla on sopiva koulutus ja kokemus suunnitella uusi
rakennus ja hoitaa sen toteuttamista ohjaavia tehtäviä. Myös
rakennuksen laajennus- tai muutossuunnittelussa arkkitehti
pystyy neuvomaan sinua ja huolehtimaan siitä, että suunnittelu
ja rakentaminen tapahtuu taloudellisesti ja tehokkaasti.
Suomessa suunnittelutehtävissä voivat toimia myös muut kuin
arkkitehdin tutkinnon suorittaneet. Ammatti ei meillä ole suojattu
tai auktorisoitu. Suunnittelijan pätevyys ja koulutus kannattaa
varmistaa ennen sopimuksen tekemistä.

4 ARKKITEHDIN TEHTÄVÄT

Arkkitehti aloittaa työnsä selvittämällä tarpeesi ja tontin antamat
mahdollisuudet. Rakennushankkeesi onnistuminen riippuu
alkuvaiheen selvityksistä ja kuvauksista: siitä millaisia toiveita
sinulla on rakennuksen suhteen ja miten hyvin arkkitehti osaa
hahmotella niistä toteuttamiskelpoisen suunnitelman.
Kaavoitusasioiden selvittäminen ja muut rakennettavuustarkastelut
antavat lähtökohdat sekä rakennuksen suunnittelulle
että ulko- ja pihatilojen käyttöä koskeville tärkeille tontinkäyttöratkaisuille.
Pientalon suunnittelussa arkkitehdin tavallisesti
tekemiä suunnitelmia ovat ehdotukset ja luonnokset, rakennuslupa-
asiakirjat, urakkatarjouspyyntöasiakirjat sekä työpiirustukset
ja -selostukset. Tehtävän laajuudesta on syytä sopia
kirjallisesti etukäteen.
Rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen tulee nimetä
suunnittelua koordinoiva henkilö, pääsuunnittelija, joka useinmiten
on arkkitehti.

5 KESKUSTELU LUONNOSTEN AVULLA

Suunnittelu alkaa usein vaihtoehtoisilla luonnoksilla. Ensikertalaisen
voi olla vaikea saada pelkkien rakennuspiirustusten
perusteella varmaa käsitystä hankkeesta. Sen vuoksi on tärkeää
käydä ehdotukset läpi kohta kohdalta asiantuntijan kanssa.
Keskustele arkkitehdin kanssa, kunnes olet varma että molemmat
ymmärrätte ehdotukset samalla tavalla.
Suunnitelmien edistyessä luonnoksia pidemmälle tarvitaan erikoissuunnittelijoita
talon rakenteita ja teknisiä järjestelmiä varten.
Tilaajana johdat suunnittelijaryhmää arkkitehdin avulla.
Kun pidät kiinteää yhteyttä arkkitehtiin koko projektin ajan,
hän voi toimia parhaiten eduksesi.

6 RAKENNUSLUPA JA -MÄÄRÄYKSET

Rakennukselle ja siihen tehtäville muutoksille tarvitaan yleensä
rakennuslupa. Arkkitehti hankkii sen, ja voi hoitaa muutkin tarvittavat
luvat.
Suunnitelmissa on huomioitava kaavoitusasiat, rakennusmääräykset
ja muut viralliset rakentamisen edellytykset. Naapurien
kuuleminen ja myös heidän etunsa huomioiminen tulee muistaa.
Lakien ja paikallisten säädösten tunteminen ja soveltaminen
kuuluvat arkkitehdin ammattitaitoon ja tehtäviin.

7 RAKENTAMISAIKA

Muokattuaan toiveesi yhteisesti hyväksyttyyn muotoon arkkitehti
tekee piirustukset ja muut tarvittavat asiakirjat urakkatarjousten
pyytämistä varten. Arkkitehti on apuna valitsemassa
urakoitsijoita, joilta tarjouksia pyydetään ja auttaa myös saatujen
tarjousten arvioinnissa.
Rakentajaa valittaessa tulee ottaa huomion sekä tarjottu hinta
että työn laatu. Hyvä rakentaja on arvokas työn luotettavuuden
ja laadun kannalta ja saattaa lopulta maksaa vähemmän
kuin kokemattomampi halvemman tarjouksen antanut urakoitsija.
Rakentajilla, jotka valitaan tarjousta antamaan, tulee
olla kokemusta saman tyyppisistä hankkeista.
Arkkitehti neuvoo valitsemaan urakkasopimusmallin, toimii
riippumattomana neuvonantajana rakentamisen aikana, pitää
puolestasi yhteyttä urakoitsijaan ja varmistaa, että rakennus
tehdään suunnitelmien ja muiden asiakirjojen mukaisesti. Arkkitehti
neuvoo myös rakennushankkeen valvonnan järjestämisessä.
Hyvinkin sujuvassa hankkeessa voi ilmetä ongelmia, joiden ratkaisemiseen
on luotu rakennusalan yhteiset pelisäännöt.
Säännöt tuntevan arkkitehdin kanssa pulmat käsitellään tuloksellisesti.
On myös syytä varmistua, että muutokset urakkaan
sovitaan etukäteen. Lukuisat pienet muutokset voivat huomaamatta
lisätä kokonaiskustannuksia oleellisesti. Hyvällä yhteistyöllä
tilaajan, arkkitehdin ja urakoitsijan kesken vältetään yllätykset
ja saadaan rakennus valmiiksi ajallaan.
Arkkitehdin työ ei pääty talon valmistumiseen. Osa urakkasummasta
varataan vakuudeksi, joka maksetaan vasta takuutarkastuksen
jälkeen, kun mahdolliset viat on korjattu. Myös tässä
vaiheessa hankkeessa alusta alkaen mukana ollut arkkitehti
osaa kiinnittää huomion oleelliseen.

8 ONGELMATILANTEET

Rakentaminen on monimutkainen prosessi, jossa saattaa ilmetä
ongelmia - arkkitehtisi auttaa sinua näiden ratkaisemisessa.
Jos olet arkkitehdin palveluksiin tyytymätön, keskustele asiasta
hänen kanssaan. Tämä yleensä riittää ongelmasta selviytymiseen.
Jos keskustelu ei auta, Suomen Arkkitehtiliitolla on
useita palvelumuotoja neuvonnasta lausunnon antamiseen
toimeksiantajan ja arkkitehdin välisissä ongelmatilanteissa.

9 EETTISET SÄÄNNÖT

Suomen Arkkitehtiliiton jäsenet noudattavat, paitsi yleisiä
rakentamista ja ympäristöä koskevia säädöksiä, myös liiton
ohjeita ja päätöksiä ammatinharjoittamisesta. Ammattisäännöt
velvoittavat vastuuntuntoiseen, tilaajan ja yhteiskunnan
edut huomioon ottavaan toimintaan.

10 VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ

Hyvä suunnittelu edellyttää aina kestävän kehityksen mukaista,
elinkaariajattelun sisältävää ja ympäristövaikutuksia
arvioivaa suhtautumista. Samalla rakennuksen käyttökelpoisuus
ja yleispätevyys paranee ja arvo lisääntyy.
Pitkäikäisellä rakennuksella on monenlaisia käyttäjiä, joista
useiden liikkumis- tai toimintakyky on joskus heikentynyt tilapäisesti
tai pysyvästi. Kaikki olemme olleet pieniä lapsia, ja lastenvaunujen
kanssa liikkuminenkin on useimmille tuttua.
Kaikille sopivan rakennuksen ja ympäristön suunnittelusta on
omat määräyksensä ja ohjeensa. Niiden periaatteista kannattaa
keskustella arkkitehdin kanssa suunnittelun alusta lähtien.
Ekologista eli kestävän kehityksen mukaista rakentamista
edellyttää myös nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki.
Vaatimuksella tarkoitetaan, että tämän päivän ratkaisut täyttävät
tämän päivän tarpeet niin, ettei samalla estetä tulevia
sukupolvia täyttämästä omia tarpeitaan. Kestävän kehityksen
mukainen ajattelu liittyy monella tavalla kaikkiin yhteiskunnan
toimintoihin.
Kysy arkkitehdiltasi, miten sinun rakennushankkeessasi tehdään
kestäviä ratkaisuja oikeilla materiaalivalinnoilla, järkevillä
energiataloudellisilla ratkaisuilla sekä harkituilla ja terveillä
rakenteilla.

11 MITÄ ARKKITEHDIN PALVELUT MAKSAVAT

Arkkitehdin palkkion suuruuteen vaikuttaa ennen kaikkea
haluttu työmäärä. Pienimmillään arkkitehdin palvelu voi olla
avustaminen tyyppitalon valinnassa ja talon sovittaminen tontille.
Laajimmillaan palvelu käsittää yksilöllisen omakotitalon
suunnittelun ensimmäisistä ideoista viimeiseen yksityiskohtaan
sekä koko hankkeen hoitamisen.
Suuntaa antava arvio tavanomaisen noin 150 m2:n omakotitalon
arkkitehti-, rakenne- ja taloteknisen suunnittelun yhteensä
vaatimasta työmäärästä on 250-350 tuntia. Arkkitehti osaa
koota ammattitaitoisen erikoissuunnittelijoiden työryhmän,
jolta voit vaatia asiallista palkkiota vastaan kunnon työtä.
Taitava suunnittelija on maksanut palkkionsa useimmin jo
rakennusvaiheessa poistamamalla turhat neliöt ja valitsemalla
taloudelliset tekniikat.
Arkkitehdin kanssa neuvotellaan ja sovitaan tehtävän laajuudesta
sekä asianmukaisesta palkkiosta. Suunnittelusopimus kannattaa
aina tehdä kirjallisena. Näin vältetään väärinkäsitykset ja
varmistetaan, että palvelut ja työmäärä vastaavat palkkiota.
(1/2004)

YHTEYSTIETOJA

Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund ry SAFA
Runeberginkatu 5 00100 Helsinki
puh. 09 5844 48 fax 09 5844 4222
s-posti safa@safa.fi www.safa.fi